Material Properties Classification

خواص مواد در کل به دوسته تقسیم می شوند :

1 : خواص گسترده ( Extensive Properties )

2 : خواص متمرکز یا فشرده ( Intensive Properties )

 

1 - خواص گسترده ( Extensive Properties )

به خواصی گفته می شود که به صورت مستقیم به مقدار ماده موجود بستگی دارند . برای مثال خواصیت هایی مثال جرم و حجم . برای مثال جرم . حجم یک گالن بنزین با جرم و حجم یک تانکر بنزین متفاوت است . بنابراین خواص گسترده مواد به خواصی گفته می شود که به نسبت مقدار ماده موجود تغییر می کنند .

 

2 - خواص متمرکز ( Intensive Properties )

به خواصی گفته می شود که برعکس خواص گسترده به مقدار ماده موجود وابستگی ندارند . این خواص میتوانند در مقادیر متفاوت ماده یکسان باشند . برای مثال وقتی یک فنجان آب با دمای 40 درجه سانتی گراد را با یک دیگ آب با دمای 40 درجه سانتی گراد مخلوط می کنید، آب باقیمانده باز هم 40 درجه سانتی گراد دما خواهد داشت . بنابراین دما ( نه گرما ) یک خاصیت متمرکز است .

و یا برای مثال زمانی که یک قطره روغن داغ با دمای 130 درجه سانتی گراد روی دست شما میریزد شما ممکن است کمی دردتان بگیرد و آسیبی نبینید ولی اگر یک لیتر روغن داغ با دمای 130 درجه سانتی گراد روی دست شما بریزد شما بسیار دردتان خواهد آمد و آسیب ناجوری خواهید دید به این خاطر که شاید دمای روغن در هر دو حالت یکسان است اما گرمای آن در حالتی که مقدارش بیشتر است بیشتر می شود زیر گرما یک خاصیت گسترده و وابسته به مقدار است و دما یک خاصیت متمرکز و غیر وابسته به مقدار .