در علم شیمی مواد به دو دسته تقسیم می شوند :

1 : مواد خالص ( Pure Substances )

2 : مخلوط ها ( Mixtures )

 


 

مواد خالص ( Pure Substances ) :

مواد خالص به مواد گفته می شود که ترکیب و خواص ثابتی دارند . برای مثال قند ساکاروز به تناسب میزان جرمش 42.1% کربن ، 6.5% هیدروژن و 51.4% اکسیژن دارد . برای مثال نمک با فرمول NaCl یک ماده خالص است و یا آب با فرمول H2O و یا کربن دی اکسید با فرمول CO2 .

 

خود مواد خالص به دو دسته تقسیم می شوند :

1 : عناصر ( Elements )

2 : ترکیبات ( Compounds )

 

مواد خالص --> عناصر ( Elements ) :

اگر یک ماده خالص را نتوان به مواد ساده تر تجزیه کرد میتوان به آن ماده عنصر گفت .

همچنین اگر یک مولکول فقط از یک نوع اتم تشکیل شده باشد نیز جزو دسته عناصر قرار می گیرد .

برای مثال گاز اکسیژن با فرمول O2 و یا گاز هیدروژن با فرمول H2 و یا گاز نجیب هلیوم ( He ) و یا اورانیوم و یا هر عنصر دیگری .

 

مواد خالص --> ترکیبات ( Compounds ) :

اگر بتوان یک ماده خالص را با تغییرات شیمیایی شکست و به مواد ساده تری تجزیه کرد می توان به آن ماده خالص یک ترکیب گفت . برای مثال نمک ( NaCl ) یک ترکیب است زیرا ما میتوانیم با فرایند های شیمیایی از آن سدیم ( Sodium ) و کلر ( Chlorine ) جدا کرد . یا سولفوریک اسید با فرمول H2SO4 و یا گلوکز با فرمول C6H12O6 .


 

مخلوط ها ( Mixtures ) :

 

مخلوط ها به موادی گفته می شود که از مخلوط شدن چند ترکیب با هم به روش فیزیکی ( نه شیمیایی ) به وجود بیایند . برای مثال هنگامی که نمک ( NaCl ) با آب مایع ( H2O ) ترکیب می شود، یک مخلوط به وجود می آید . و یا هوای اطراف ما یک مخلوط از گاز های اکسیژن ، نیتروژن ، کربن دی اکسید و ... می باشد . تفاوت مخلوط ها یا ترکیبات در این است که مخلوط ها را میتوان به روش های مکانیکی ( فیزیکی ) از تجزیه کرد ولی ترکیبات تنها به روش های شیمیایی قابل تجزیه شدن هستند .

 

خود مخلوط ها به دو دسته تقسیم می شوند :

1 : مخلوط های همگن ( Homogeneous )

2 : مخلوط های ناهمگن ( Heterogeneous )

 

مخلوط ها --> همگن ها ( Homogeneous )

به مخلوط هایی گفته می شود که ترکیبات درون آن ها به صورت همگن و یکدست ( Uniform ) در سرتاسر آن ها پخش شده است . مانند مخلوط آب و نمک و یا آب و شکر و یا مخلوط سودا و یا سرکه و یا بنزین و یا هوای اطراف ما . نام دیگر مخلوط های همگن محلول ( Solution ) نیز می باشد .

 

مخلوط ها --> ناهمگن ها ( Heterogeneous )

به مخلوط هایی گفته می شود که ترکیبات درون آن ها به صورت ناهمگن و غیر یکدست ( Non-Uniform ) در آن ها پخش شده باشد . مانند خون جانوران و یا مخلوط بتن و یا شیرابه ذباله ها و ...