شیوه نوشتن به زبان CSS

 

یک مجموعه دستوری CSS حاوی یک انتخاب کننده ( Selector ) و یک بلاک اعلان می باشد.

شیوه نگارش به زبان CSS

 

قسمت selector به عنصر HTML ی اشاره می کند که شما می خواهید به آن سبک و استایل دهید.

قسمت بعدی که به بلاک اعلان ( Declaration Block ) مشهور است و در بین { } قرار دارد، حاوی یک یا چند اعلان CSS می باشد که هر کدام از این اعلان ها توسط سمیکالن ( ; ) از هم جدا می شوند.

هر کدام از اعلان ها حاوی نام یک خاصیت CSS و یک مقدار برای آن خاصیت هستند، که نام و مقدار بوسیله علامت کالن ( : ) یا دونقطه از یکدیگر جدا می شوند.

یک اعلان CSS همیشه بوسیله نماد سمیکالن ( ; ) به پایان می رسد و بلاک های اعلان نیز به وسیله { } در بر گرفته می شوند.

در مثالی که در ادامه می بینید تمام عناصر <p> به رنگ آبی در می آیند و در مرکز صفحه قرار می گیرند و دارای قاب خواهند بود :

 

p {

    color: blue;

    text-align: center;

    border: 2px solid black;

}